வகை 128 செயல்பாட்டு பாகங்கள்

வகை 128 செயல்பாட்டு பாகங்கள்(23*36மிமீ)

2 பின்+3 பின் சாக்கெட் D1 2 பின் சாக்கெட் D2 2 பின் W/Earth Socket D3 3 பின் மல்டி-சாக்கெட் D4 3 பின் பிளாட் சாக்கெட் D5 5 பின் சாக்கெட் D6
ஜாக்கெட்(Amp தரவு மற்றும் தொலைபேசிக்கு) D20 RJ45(AMP.)Cat.5 D21 RJ45(AMP.)Cat.6 D22 RJ11(AMP.) D23 ஜாக்கெட்(லூசியன்ட் டேட்டா&டெல்.) D25 RJ11(லூசண்ட்) D28
ஜாக்கெட்(SIMON தரவுக்கு) D30 ஜாக்கெட் (பண்டுயிட் தரவுகளுக்கு) D32 ஜாக்கெட்(அல்காடெல் தரவுகளுக்கு) D33 ஜாக்கெட்(Datwyle தரவுகளுக்கு) A35 ஜாக்கெட்(கிளிப்சல் தரவுக்கு) D38 ஜாக்கெட்(Nexans தரவுகளுக்கு) D39
ஜாக்கெட்(பொட்டேவியோ A தரவுக்கு) D40 ஜாக்கெட்(பொடிவியோ பி தரவுக்கு) D41 ஜாக்கெட்(கார்னிங் டேட்டாவிற்கு) D42 ஜாக்கெட்(Molex தரவுக்கு) D44 டிவி சாக்கெட் D50 BNC சாக்கெட் A51
φ3.5 இயர்போன் சாக்கெட் D52 DIN(8 பின்) D53 ஆடியோ சாக்கெட் D55 வீடியோ சாக்கெட் D56 ஸ்டீரியோ சாக்கெட் D58 USB D59
பீரங்கி சாக்கெட் (முள் வகை) D60 ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் D62 S வகை சாக்கெட் D63 15 பின் VGA (ஆண்) D65 15 பின் VGA (ஆண்) D66 HDMI டிவி சாக்கெட் D69
காலி தட்டு D70 USB சார்ஜர் D71