வகை 32 தொகுதிகள்

வகை 32 தொகுதிகள் (அமெரிக்கா)

TYPE 32 MODULES

இரட்டை USA சாக்கெட் U1(69*36mm)

இரட்டை USA சாக்கெட் U2(69*36mm)

இரட்டை USA சாக்கெட் (GFCI) U3(69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR ஏற்பி U4

20A TR ஏற்பி U5

15A டூப்ளக்ஸ் ரிசெப்டக்கிள் U6

15A WR டூப்ளெக்ஸ் ரிசெப்டக்கிள் U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

ட்வின் 2.1A USB +15a sockdet Duplex U10

இரட்டை 2.1 usb +20A சாக்கெட் U11

TYPE 32 MODULES 04

இரட்டை 2.1A USB + ஒற்றை 15A U12

4 USB,4 போர்ட் U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15